Kierunek studiów geoinformacja II stopnia prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki.

Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych zaawansowanym wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej w dalszej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych.Ideą studiów na kierunku geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych i zaawansowanych technologii związanych z szeroko rozumianymi systemami informacji geograficznej. Studia te dają wykształcenie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Studia oferują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z problematyki: pozyskiwania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych zarówno wektorowych jak i rastrowych, programowania na potrzeby GIS, baz danych (języka SQL). Studia oferują również wiedzę z geografii, matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do zrozumienia oraz analizy i modelowania problemów przestrzennych oraz znajomośd specjalistycznych narzędzi informatycznych. Wybranie przez studentów grupy przedmiotów fakultatywnych daje możliwośd uzyskania specjalności Analityk GIS.

Studia obejmują różnorodne zajęcia typu akademickiego: wykłady, seminaria, dwiczenia oraz liczne zajęcia komputerowe. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności analiz przestrzennych, logicznego myślenia, biegłego wykorzystania narzędzi GIS i korzystania z literatury przedmiotu.

 

Tab. 1 Moduły przedmiotów na kierunku geoinformacja od roku 2021/2022

Nr

Nazwa modułu

Przedmioty prowadzone w ramach modułu/* Przedmoty do wyboru

1

Analizy przestrzenne i zastosowanie GIS

Seminarium magisterskie

Analizy geograficzne zjawisk społecznoekonomicznych,

Analizy geograficzne zjawisk fizycznych,

Wykorzystanie  GIS w logistyce*,

Społeczne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej,

Dynamika i skutki procesów urbanizacji*,

Analizy demograficzno-społecznego zróżnicowania miasta z wykorzystaniem metod GIS*

Społeczeństwo a procesy globalizacji*,

Analiza pokrycia i użytkowania ziemi w mieście*,

Pozyskiwanie danych w terenie,

Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania,

Pracownia magisterska,

Przedmioty specjalnościowe:

Analizy przestrzenne projekt grupowy*,

Geoprzetwarzanie z ModelBuilderem*,

Python dla  ArcGIS*.

2

Teledetekcja i fotointerpretacja

Metody cyfrowe w teledetekcji,

Teledetekcja obszarów zurbanizowanych:

Przedmioty specjalnościowe:

Klasyfikacja obiektowa

3

Matematyczno-informatyczny

Algebra macierzy

Teoria grafów o sieci

Geometria analityczna z topologią

Programowanie w języku Python

Bazy danych w GIS

Bazy danych (Spatio-Temporal moduł)*

przedmioty specjalnościowe:

język UML i standard wymiany danych GML*

4

Przedmioty fakultatywne

Wskazane do wyboru przez dziekana nawiązujące do modułów. Pięć wskazanych przez Dziekana daje możliwość uzyskania specjalizacji Analityk GIS.

5

Język obcy

Do wyboru przez studenta

 

Program studiów 2021/2022

program studiów geoinformacja

rok

semestr

L.p

Nazwa przedmiotu

Godziny

Forma zaliczenia

ECTS

przygotowanie do badań naukowych

ECTS zaj. praktyczne

ECTS zaj. berzpośredni kontakt z nauczycielem

ECTS zaj. Do wyboru

ogółem

wykł.

Z.s./lekt./w-f

ćwiczenia informatyczne

1

Algebra macierzy

30

15

15

0

Z

3

BN

1

2

2

Metody cyfrowe w teledetekcji

60

30

0

30

E

6

BN

3

2

3

Programowanie w języku Python

30

0

0

30

Z

3

BN

3

2

1

4

Analizy geograficzne zjawisk społeczno-ekonomicznych

60

30

0

30

Z

5

BN

3