Kierunek studiów geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Ideą studiów na kierunku geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej. Studia obejmują szereg przedmiotów o różnych zakresach: podstawowym, praktycznym oraz uzupełniającym, dają one wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia zarówno na uczelniach polskich jak i zagranicznych.

Problematyka metodologiczna geoinformacji obejmuje dwa główne obszary nauki geograficzny i matematyczno-informatyczny. Z jednej strony jest to novum, gdyż informatyka byłą obecna w naukach geograficznych jedynie jako narzędzie badawcze. Z drugiej strony jest to powrót do tradycji nauczania geografii, która przez wiele lat funkcjonowała wspólnie z matematyką na wydziałach matematyczno-przyrodniczych.

Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Program studiów jest zintegrowany pod względem merytorycznym. W pierwszych roku kształcenia wprowadza studenta w zagadnienia ogólnoakademickie niezbędne do dalszej edukacji takie jak: ekonomia, socjologia, oraz podstawy przedmiotów kierunkowych m. in. takie jak: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, topografia, geodezja, oprogramowanie użytkowe, matematyka, statystyka. Równolegle wprowadzane są przedmioty kierunkowe: geoinformacja, ekofizjografia, topograficzne bazy danych, analiza matematyczna, systemy operacyjne, cyfrowe przetwarzanie obrazów i inne.

Na kolejnym roku program studiów wprowadzone są przedmioty ogólne takie jak język obcy i wychowanie fizyczne oraz kierunkowe. Przedmioty kierunkowe mają coraz większy zakres i pogrupowane są w moduły. Równolegle z nimi występują przedmioty spajające wiedzę i umiejętności studentów, takie jak proste analizy przestrzenne i modelowanie.

Na ostatnim roku studiów program obejmuje seminarium dyplomowe oraz przedmioty związane z aspektami prawnymi informacji przestrzennej takimi jak dyrektywa UE INSPIRE, Normy ISO, oraz projekt grupowy – budowa systemu informacji turystycznej, a także szereg przedmiotów do wyboru, na których student pogłębia wiedzę w wybranych przez siebie zagadnieniach. Z racji specyfiki studiów realizowanych na dwóch wydziałach, student ma możliwość wyboru rozwijania się zarówno w geograficznym jak i matematyczno-informatycznym kierunku zainteresowań. Na ostatnim roku student ma obowiązek odbycia praktyk w instytucjach, w których wykorzystywane są Systemy Informacji Geograficznej.

Tab. 1 Moduły przedmiotów na kierunku geoinformacja od roku 2021/2022

Nr

Nazwa modułu

Przedmioty prowadzone w ramach modułu/* Przedmoty do wyboru

1

Wprowadzający

Podstawy statystyki

Badania społeczne w naukach geograficznych

Podstawy geografii fizycznej

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

Środowisko geograficzne Polski

Podstawy geografii regionalnej

2

Geoinformacja, kartografia, geodezja

Podstawy kartografii i topografii

Oprogramowanie GIS

Pozyskiwanie danych przestrzennych

Wstęp do geoinformacji

Podstawy geodezji

3

Teledetekcja i fotogrametria cyfrowa

Wstęp do teledetekcji

Przetwarzanie rastrowe danych przestrzennych*

Cyfrowe przetwarzanie obrazu*

Zastosowanie GIS w klimatologii i meteorologii*

Teledetekcja w badaniach pogody i klimatu*

4

Zastosowane GIS w gospodarce

Gis w planowaniu przestrzennym*

GIS w gospodarce przestrzennej*

GIS w ekofizjografii

GIS w badaniach osadnictwa*

System GIS w informacji turystycznej - projekt grupowy

Statystyka publiczna i rejestry urzędowe

Podstawy prawno-administracyjne – dyrektywa INSPIRE, IIP, normy ISO w informacji geograficznej*

Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

5

Zaawansowane analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne i modelowanie

Geostatystyka

Seminarium dyplomowe

6

Bazy danych w geoinformacji

Podstawy baz danych

Baza Danych Obiektów Topograficznych

7

Informatyczny

Systemy operacyjne dla geoinformacji

Podstawy programowania

Internet i publikowanie w sieci

Technologie sieciowe

Projektowanie aplikacji GIS

8

Matematyczny

Podstawy logiki i teorii zbiorów

Analiza matematyczna

Geometria dla geoinformacji

9

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, ciągłym lub śródrocznym, zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych obowiązującym na WNG

10

Przedmioty fakultatywne

Wskazane do wyboru przez dziekana nawiązujące do modułów

11

Język obcy

Do wyboru przez studenta

Program studiów 2021/2022

program studiów geoinformacja licencjat

* język i rodzaj zajęć z wf do wyboru przez studenta

**student wybiera seminarium licencjackie i katedrę, w której będzie realizował pracę licencjacką spośród jednostek wskazanych przez dziekana; zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 maja poprzedzającego roku akademickiego

*** listę przedmiotów fakultatywnych, proponowanych przez pracowników wydziału (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup), ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń

****praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, ciągłym lub śródrocznym, zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych obowiązującym na WNG

Uwaga:

Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP drogą e-learningową w I sem. studiów.

Student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego drogą e-learningową w I semestrze studiów.

Podstawy kartografii i topografii

Oprogramowanie GIS

Pozyskiwanie danych przestrzennych

Wstęp do geoinformacji

Podstawy geodezji