Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie geoinformacji

Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie geoinformacji

Absolwenci kierunku GEOINFORMACJA II stopnia, w zależności od wybranej specjalności, sąprzygotowani do podjęcia pracy w charakterze: Analityka i projektanta baz danych przestrzennych ,specjalisty wizualizacji danych przestrzennych, analityka zjawisk przestrzennych, konsultanta-specjalisty w zakresie geoinformacji, Badacza w dziedzinie informatyki lub geografii, Specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii GIS, a także specjalisty w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających pracowników posiadających kompetencje z zakresu geoinformacji np.: ochronie środowiska, administracji paostwowej, samorządzie, zarządzaniu kryzysowym, geomarketingu, geodezji, planowaniu przestrzennym. Absolwenci specjalności „Analityk GIS” są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze j. w. oraz programisty, specjalisty baz danych przestrzennych, kierownika projektu GIS, specjalisty ds. szkolenia z zakresu geoinformacji.

 

W polskiej klasyfikacji zawodów wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania można wskazad następujące zawody do których odnoszą się możliwości zatrudnienia absolwenta geoinformacji:

2114 Specjaliści nauk o Ziemi - 211402 Geograf oraz 211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi ; 2165 Kartografowie i geodeci

Geoinformacja jest dyscypliną szybko rozwijającą się a jej największy rynek pracy jest obecnie w USA i Europie Zachodniej. Stąd według klasyfikacji zawodów prowadzonych przez Bureau of Labor Statistic On behalf of the Standard Occupational Classification Policy Committee (SOCPC) z sierpnia 2012 r. oraz amerykaoskie Bureau of Labor Statistic absolwenci mają możliwości zatrudnia w zawodach (które obecnie zaczynają pojawiad się w Polsce i są w grupie zawodów poszukiwanych):

17-1020 Surveyors, Cartographers, and Photogrammetrists17-1021 Cartographers and PhotogrammetristsCollect, analyze, and interpret geographic information provided by geodetic surveys, aerial photographs, and satellite data. Research, study, and prepare maps and other spatial data in digital or graphic form for legal, social, political, educational, and design purposes. May work withstr. 4Geographic Information Systems (GIS). May design and evaluate algorithms, data structures, and user interfaces for GIS and mapping systems.

17-1022 SurveyorsMake exact measurements and determine property boundaries. Provide data relevant to the shape, contour, gravitation, location, elevation, or dimension of land or land features on or near the earth's surface for engineering, mapmaking, mining, land evaluation, construction, and other purposes.19-3092 GeographersStudy the nature and use of areas of the Earth's surface, relating and interpreting interactions of physical and cultural phenomena. Conduct research on physical aspects of a region, including land forms, climates, soils, plants, and animals, and conduct research on the spatial implications of human activities within a given area, including social characteristics, economic activities, and political organization, as well as researching interdependence between regions at scales ranging from local to global. Surveying and mapping technicians .

WG Bureau of Labor Statistic USA najlepiej płatne zawody geografów to: Surveyors, Cartographers and photogrammetists, Urban and regional planners, Database administrators, Software engineers.

Szeroki zakres możliwości zatrudnienia absolwentów w różnego typu instytucjach powoduje, że student otrzymuje wiedzę i umiejętności, które będą wymagały uzupełnienia. Konsultacje z pracodawcami wskazują, że program studiów geoinformacji spełnia ich wymagania.