Kierunek studiów geoinformacja II stopnia prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki.

 

studia magisterskie są dofinansowane z projektu finansowanego z funduszy norweskich, funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych otrzymanych w ramach realizacji programu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na lata 2014-2016 „Rozwój Polskich Uczelni”.

więcej na stronie http://geoinformacja.uni.lodz.pl/

 

Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych zaawansowanym wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej w dalszej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych.Ideą studiów na kierunku geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych i zaawansowanych technologii związanych z szeroko rozumianymi systemami informacji geograficznej. Studia te dają wykształcenie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Studia oferują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z problematyki: pozyskiwania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych zarówno wektorowych jak i rastrowych, programowania na potrzeby GIS, baz danych (języka SQL). Studia oferują również wiedzę z geografii, matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do zrozumienia oraz analizy i modelowania problemów przestrzennych oraz znajomośd specjalistycznych narzędzi informatycznych. Wybranie przez studentów grupy przedmiotów fakultatywnych daje możliwośd uzyskania specjalności Analityk GIS.

Studia obejmują różnorodne zajęcia typu akademickiego: wykłady, seminaria, dwiczenia oraz liczne zajęcia komputerowe. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności analiz przestrzennych, logicznego myślenia, biegłego wykorzystania narzędzi GIS i korzystania z literatury przedmiotu.

 

Główne przedmioty

Algebra macierzy
Metody cyfrowe w teledetekcji
Programowanie w języku Python dla ArcGIS
Analizy geograficzne zjawisk społecznoekonomicznych
Bazy danych w GIS
Seminarium magisterskie
Ochrona własności intelektualnej z el BHP i ergonomii
Teoria grafów i sieci
Społeczne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej
Pozyskiwanie danych w terenie
Geometria analityczna z topologią
Analizy geograficzne zjawisk fizycznych
Pracownia magr
Wychowanie fizyczne
Język obcy
Bazy danych (Spatio-Temporal moduł)
Dynamika i skutki procesów urbanizacji
Wykorzystanie GIS w logistyce
Fotointerpretacja obszarów zurbanizowanych
Przedmioty fakultatywne
Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania

 

siatka godzin od 2015 r.

semestr Przedmiot Szczegóły przedmiotu
liczba godzin Forma zaliczenia ECTS
wykładów Cwiczenia Razem
1 Algebra macierzy 13 13 26 Z 4
1 Metody cyfrowe w teledetekcji 26 26 52 E 6
1 Programowanie w języku Python dla ArcGIS
26 26 Z 5
1 Analizy geograficzne zjawisk społecznoekonomicznych 26 13 39 Z 4
1 Bazy danych w GIS 26 13 39 E 5
1 Seminarium magisterskie **
26 26 Z 5
1 Ochrona własności intelektualnej z el BHP i ergonomii 6
6 Z 1

razem w sem I: 97 117 208 x 30
2 Teoria grafów i sieci 26 13 39 Z 3
2 Społeczne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej 26 13 39 Z 3
2 Pozyskiwanie danych w terenie 0 30 30 Z 3
2 Geometria analityczna z topologią 13 13 26 E 4
3 Analizy geograficzne zjawisk fizycznych 26 13 39 E 5
2 Seminarium magisterskie **
26 26 Z 5
2 Pracownia magr
26 26 Z 6
2 Wychowanie fizyczne **
30 30 Z 1
2 Język obcy 0 15 15 E 3


91 179 270
33


188 296 481 ECTS 63
3 Bazy danych (Spatio-Temporal moduł) 13 13 26 E 4
3 Dynamika i skutki procesów urbanizacji 26 13 39 Z 3
3 Wykorzystanie GIS w logistyce 13 13 26 Z 2
2 Fotointerpretacja obszarów zurbanizowanych 13 13 26 E 4
3 Przedmioty fakultatywne 78
78 Z/E 9
3 Seminarium magisterskie **
26 26
5
3 Pracownia magr
13 13 Z 5

razem w sem III: 143 91 234
32
4 Seminarium magisterskie **
26 26
10
4 Pracownia magr
13 13 Z 5
4 Przedmioty fakultatywne 91
91 Z/E 10
4 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 13
13 Z 1

razem w sem IV: 104 39 143
26

razem po II roku : 247 130 377
58


435 426 858 ECTS 121

przedmioty do wyboru w ramach specjalności Analityk GIS


semestr Przedmiot Cwiczenia Forma zaliczenia ECTS
3 projekt grupowy 26 Z 2
3 Programowanie w języku Java 26 Z 5

razem w sem III: 52 x 7
4 Open Source GIS 13 Z 2
4 XML, DTD, XSD, XSLT 13 Z 2
4 geoprzetwarzanie z Model Builderem. 13 Z 2
4 Klasyfikacja obiektowa. 13 Z 2

razem w sem IV: 52 x 8

razem po II roku : 104 x