Kierunek studiów geoinformacja II stopnia prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki.

Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych zaawansowanym wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej w dalszej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych.Ideą studiów na kierunku geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych i zaawansowanych technologii związanych z szeroko rozumianymi systemami informacji geograficznej. Studia te dają wykształcenie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Studia oferują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z problematyki: pozyskiwania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych zarówno wektorowych jak i rastrowych, programowania na potrzeby GIS, baz danych (języka SQL). Studia oferują również wiedzę z geografii, matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do zrozumienia oraz analizy i modelowania problemów przestrzennych oraz znajomośd specjalistycznych narzędzi informatycznych. Wybranie przez studentów grupy przedmiotów fakultatywnych daje możliwośd uzyskania specjalności Analityk GIS.

Studia obejmują różnorodne zajęcia typu akademickiego: wykłady, seminaria, dwiczenia oraz liczne zajęcia komputerowe. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności analiz przestrzennych, logicznego myślenia, biegłego wykorzystania narzędzi GIS i korzystania z literatury przedmiotu.

 

Główne przedmioty

Algebra macierzy
Metody cyfrowe w teledetekcji
Programowanie w języku Python
Analizy geograficzne zjawisk społeczno-ekonomicznych
Bazy danych w GIS
Seminarium magisterskie
Ochrona własności intelektualnej z el BHP i ergonomii
Teoria grafów i sieci
Społeczne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej
Pozyskiwanie danych w terenie
Geometria analityczna z topologią
Analizy geograficzne zjawisk fizycznych
Pracownia magisterska
Język obcy
Bazy danych (Spatio-Temporal moduł)
Dynamika i skutki procesów urbanizacji
Wykorzystanie GIS w logistyce
Teledetekcja obszarów zurbanizowanych
Przedmioty fakultatywne
Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania

 

siatka godzin w roku akademickim 2019/2020

Semestr Przedmiot Szczegóły przedmiotu
liczba godzin Forma zaliczenia ECTS
wykładów Cwiczenia (w tym informatyczne) Razem
1 Algebra macierzy 15 15 30 Z 3
1 Metody cyfrowe w teledetekcji 30 30 60 E 6
1 Programowanie w języku Python 0 30 30 Z 3
1 Analizy geograficzne zjawisk społeczno-ekonomicznych 30 30 60 Z 5
1 Bazy danych w GIS 30 30 60 E 6
1 Teoria grafów i sieci 30 15 45 Z 4
1 Seminarium magisterskie 0 30 30 Z 3

razem w sem I: 135 180 315 x 30
2 Społeczne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej 30 0 30 Z 4
2 Pozyskiwanie danych w terenie 0 30 30 Z 3
2 Geometria analityczna z topologią 15 15 30 E 4
2 Analizy geograficzne zjawisk fizycznych 30 30 60 E 6
3 Seminarium magisterskie ** 0 30 30 Z 7
2 Pracownia magisterska 0 30 30 Z 3
2 Język obcy 0 30 30 E 3

2 semestr razem 75 165 240 x 30

I rok razem 210 345 555 x 60
3 Bazy danych (Spatio-Temporal moduł) 15 15 30 E 4
3 Dynamika i skutki procesów urbanizacji 15 0 15 Z 1
3 Wykorzystanie GIS w logistyce 15 15 30 Z 3
2 Teledetekcja obszarów zurbanizowanych 15 15 30 E 4
3 Przedmioty fakultatywne 30 45 75 Z 8
3 Seminarium magisterskie ** 0 30 30 Z 7
3 Pracownia magisterska 0 15 15 Z 3

razem w sem III: 90 135 225 x 30
4 Seminarium magisterskie ** 0 60 60 E 12
4 Pracownia magisterska 0 15 15 Z 3
4 Przedmioty fakultatywne 30 105 135 Z 14
4 Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania 15 0 15 Z 1

razem w sem IV: 45 180 225 x 30

razem po II roku : 135 315 450 x 60

razem na studiach 345 660 1005 x 120

Społeczne zróżnicowanie przestrzeni miejskiej 26 13 39 Z 3