Kierunek studiów geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Ideą studiów na kierunku geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej. Studia obejmują szereg przedmiotów o różnych zakresach: podstawowym, praktycznym oraz uzupełniającym, dają one wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia zarówno na uczelniach polskich jak i zagranicznych.

Problematyka metodologiczna geoinformacji obejmuje dwa główne obszary nauki geograficzny i matematyczno-informatyczny. Z jednej strony jest to novum, gdyż informatyka byłą obecna w naukach geograficznych jedynie jako narzędzie badawcze. Z drugiej strony jest to powrót do tradycji nauczania geografii, która przez wiele lat funkcjonowała wspólnie z matematyką na wydziałach matematyczno-przyrodniczych.

Aktualne potrzeby współczesnego świata, jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Program studiów jest zintegrowany pod względem merytorycznym. W pierwszych roku kształcenia wprowadza studenta w zagadnienia ogólnoakademickie niezbędne do dalszej edukacji takie jak: ekonomia, socjologia, oraz podstawy przedmiotów kierunkowych m. in. takie jak: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, topografia, geodezja, oprogramowanie użytkowe, matematyka, statystyka. Równolegle wprowadzane są przedmioty kierunkowe: geoinformacja, ekofizjografia, topograficzne bazy danych, analiza matematyczna, systemy operacyjne, cyfrowe przetwarzanie obrazów i inne.

Na kolejnym roku program studiów wprowadzone są przedmioty ogólne takie jak język obcy i wychowanie fizyczne oraz kierunkowe. Przedmioty kierunkowe mają coraz większy zakres i pogrupowane są w moduły. Równolegle z nimi występują przedmioty spajające wiedzę i umiejętności studentów, takie jak proste analizy przestrzenne i modelowanie.

Na ostatnim roku studiów program obejmuje seminarium dyplomowe oraz przedmioty związane z aspektami prawnymi informacji przestrzennej takimi jak dyrektywa UE INSPIRE, Normy ISO, oraz projekt grupowy – budowa systemu informacji turystycznej, a także szereg przedmiotów do wyboru, na których student pogłębia wiedzę w wybranych przez siebie zagadnieniach. Z racji specyfiki studiów realizowanych na dwóch wydziałach, student ma możliwość wyboru rozwijania się zarówno w geograficznym jak i matematyczno-informatycznym kierunku zainteresowań. Na ostatnim roku student ma obowiązek odbycia praktyk w instytucjach, w których wykorzystywane są Systemy Informacji Geograficznej.

Tab. 1 Moduły przedmitów na kierunku geoinformacja

Nazwa modułu

Przedmioty prowadzone w ramach modułu

Moduł 1

Wprowadzajcy podstawy geografii, statystyki, ekonomii, socjologii, kartografii

 

Podstawy statystyki

Podstawy logiki i teorii zbiorów

Oprogramowanie użytkowe

Badania przyrodnicze w naukach geograficznych

Badania społeczne w naukach przyrodniczych

Podstawy geografii fizycznej

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

Środowisko geograficzne Polski

Podstawy geografii regionalnej

Moduł 2

Geoinformacja, kartografia, geodezja, teledetekcja i fotogrametria cyfrowa

Podstawy kartografii i topografii

Podstawy geodezji

Wstęp do geoinformacji

Pozyskiwanie danych przestrzennych

Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Wstęp do teledetekcji

Projektowanie aplikacji GIS

System informacji geograficznej w turystyce projekt grupowy

 

Moduł 3

GIS w ekofizjografii

GIS w ekofizjografii

Zastosowanie GIS w klimatologii i meteorologii

Moduł 4

Zastosowanie GIS w gospodarce

GIS w planowaniu przestrzennym

GIS w gospodarce przestrzennej

Statystyka publiczna i rejestry urzędowe

Podstawy prawno-administracyjne – dyrektywa INSPIRE, IIP, normy ISO w informacji geograficznej

Moduł 5

Zaawansowane analizy przestrzenne

 

Analizy przestrzenne i modelowanie

Geostatystyka

Seminarium dyplomowe

Moduł 6

Bazy danych w geoinformacji

Podstawy baz danych

Topograficzna Baza Danych w geodezji

Moduł 7

Informatyczny

Oprogramowanie użytkowe

Systemy operacyjne

Podstawy programowania

Internet i publikowanie w sieci

Technologie sieciowe

Moduł 8

Matematyczny

Podstawy logiki i teorii zbiorów

Analiza matematyczna dla informatyków

Matematyka dla geoinformacji

Moduł 9

Praktyki

Praktyki zawodowe

Moduł 10

Przedmioty fakultatywne

Wskazane do wyboru przez dziekana

Moduł 11

Język obcy

do wyboru przez studenta

* język i rodzaj zajęć z wf do wyboru przez studenta

**student wybiera seminarium licencjackie i katedrę w której będzie realizował pracę licencjacką spośród jednostek wskazanych przez dziekana; zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 maja poprzedzającego roku akademickiego

*** listę przedmiotów fakultatywnych, proponowanych przez pracowników wydziału (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup), ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie do 30 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń ****praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, ciągłym lub śródrocznym, zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych obowiązującym na WNG

***** studenci wybierają formę zajęć w terenie lub kameralne

******studenci wybierają realizowany temat w projekcie grupowym, wybierają formę zajęć w terenie lub kameralne

Uwaga: Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP drogą e-learningową w I sem. Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego drogą e-learningową w I semestrze Aby uzyskać tytuł licencjata z zakresu geoinformacji należy: 1/ przygotować projekt indywidualny (pracę licencjacką) i zdać egzamin dyplomowy 2/ zaliczyć 3 lata studiów zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać 180-181* punktów ECTS